Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ท ร.น.๑)

   
สรุปผลการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
"นครสงขลาวิชาการ" 
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2553  ณ เทศบาลนครสงขลา
 
   
ลำดับ
รายการแข่งขัน
ชั้น
ผู้แข่งขัน
ครูผู้ฝึกซ้อม
รางวัล
หมายเหตุ
1
คัดลายมือ
ม.3
ด.ญ.ปทิตตา ดอกมะลิ
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญทอง
 
2
เปิดพจนานุกรม
ม.1
ด.ญ.สุกฤตา สารพงษ์
นายบรรญชา พันธุ์ทอง
เหรียญทอง
 
3
การกล่าวสุนทรพจน์
ม.1-3
ด.ญ.มุทิตา ทวนทอง
นายปถม สุทธินนท์ /
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญทอง
 
4
หนังสือเล่มเล็ก
ม.1-3
ด.ญ.สุภาภรณ์ สุมทอง
ด.ญ.สุพรรษา ตู้ทองคำ
ด.ญ.วรรณิภา ชูสังข์
นางอัญญรัตน์ นาเมือง/
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญทอง
 
5
เขียนเรียงความ
ม.2
ด.ญ.ทิชา ครึ้มกลาง
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญทอง
 
6
สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ป.1-3
ด.ญ.นิชา ครึ้มกลาง
ด.ญ.เมลินดา แสงธนู
นางจันทิรา ขันตี
เหรียญทอง
 
7
สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ป.4-6
ด.ญ.อมรกานต์ มารยา
ด.ช.ธนทัต ชุ่มชื่น
นางนวลน้อย ประเสริฐแสง
เหรียญทอง
 
8
สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ม.1-3
ด.ญ.สุนิดา ปานเพชร
ด.ช.รัฐพงศ์ คงทอง
นางสมาพร มะหะหมัด
เหรียญทอง
 
9
พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ป.6
ด.ญ.กนกวรรณ อธิมุตติกุล
นางอัญญรัตน์ นาเมือง
เหรียญทอง
 
10
การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้
ม.1-3
ด.ช.ศิริศักดิ์ เหล็กประเสริฐชัย
ด.ญ.ยินดี นิ่มมโนธรรม
ด.ญ.ปาริชาติ หล่ำเจริญ
นางสาวอัญชลี ตันตระการย์
เหรียญทอง
 
11
ทักษะคอมพิวเตอร์
ป.4-6
ด.ช.สุรศักดิ์ แสงกลม
ด.ช.สุเมธ แก้วจันทร์
นางสาวอารียา สุขเกษม
เหรียญทอง
 
12
การประกวดสื่อ/นวัตกรรมของครู
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
-
นางอัญญรัตน์ นาเมือง
-
เหรียญทอง
 
13
คัดลายมือ
ม.1
ด.ญ.เมธิญา ทองคำ
นายบรรญชา พันธุ์ทอง
เหรียญเงิน
 
14
เปิดพจนานุกรม
ม.3
ด.ช.เสฎฐวุฒิ ทองคำ
นายบรรญชา พันธุ์ทอง
เหรียญเงิน
 
15
เล่านิทาน
ม.2
ด.ช.ทรงสิทธิ์ สวัสดี
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญเงิน
 
16
การเขียนตามคำบอก
ป.3
ด.ญ.ประภัสสร เสงี่ยมพักตร์
นางชัยศรี แสงสึก
เหรียญเงิน
 
17
อ่านร้อยกรอง
ม.1-3
ด.ญ.ชาลิสา เอี่ยวกิมจู
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญเงิน
1
18
เรียงความ
ม.3
ด.ญ.ศิริลักษณ์ สุดใจ
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
เหรียญเงิน
1
19
พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ป.4
ด.ช.ก้องเกียรติ นวลหนูปล้อง
นางสาวธนธรณ์ ยงชัยยุทธ
เหรียญเงิน
1
20
พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ป.5
ด.ญ.ปริญญา ขจรแสงเจริญ
นางสาวธนธรณ์ ยงชัยยุทธ
เหรียญเงิน
1
21
พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ม.1
ด.ช.ธวัชชัย ใจมั่น
นางอัญญรัตน์ นาเมือง
เหรียญเงิน
1
22
พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ม.2
ด.ช.ชญานนท์ ศรีไทย
นางดุสิตา จอมทรัพย์เจริญ
เหรียญเงิน
1
23
พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ม.3
ด.ญ.สุมนา ชานนท์
นางดุสิตา จอมทรัพย์เจริญ
เหรียญเงิน
1
24
ตอบปัญหาสุขศึกษา
ป.1-3
ด.ช.ชนิดาภา แจ่มมินทร์
ด.ญ.พรนภา นพเจริญ
นางสาวปราณี สุวัณจรรยากุล
เหรียญเงิน
1
25
โครงงานวิทยาศาสตร์
ม.1-3
ด.ญ.อรวีรา แก้วมีศรี
ด.ญ.สุภาวดี เพ็ญสุข
ด.ญ.นิชกานต์ ทองรอด
นางปาริฉัตร ตั้งจิตต์
เหรียญเงิน
1
26
แกะสลักผักผลไม้
ม.1-3
ด.ช.วศิล ใจศีล
ด.ญ.อรอุมา ดรุณ
ด.ญ.นิตยา แ้ก้วเพชร
นางสาวจันตนา เพียรทอง
เหรียญเงิน
1
27
งานประดิษฐ์จากใบตอง
ป.4-6
ด.ญ.จารุวรรณ ขันธ์สกุล
ด.ญ.นิธิศา แซ่ขอ
ด.ญ.จันทิมา สิงห์สุวรรณ
นางอังคณา ธราพร
เหรียญเงิน
1
28
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ป.4-6
ด.ช.สรไกร ซุ่นหลี
ด.ญ.ศศิธร ขอจ่วนเตี๋ยว
นางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์
เหรียญทองแดง
1
29
เปิดพจนานุกรม
ม.2
ด.ญ.อริสา พรประสิทธิ์
นายบรรญชา พันธุ์ทอง
เหรียญทองแดง
1
30
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ม.1-3
ด.ช.อัครพล อุ่นอบ
ด.ช.ชาคริต บูรณารมย์
ด.ช.เกรียงไกร ทาปลัด
นางสุมาลี เรืองช่วย
เหรียญทองแดง
1
   
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.ประสิทธิ์  จงเจริญ       ออกแบบและจัดทำโดย : นางสาวอารียา  สุขเกษม