Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ท ร.น.๑)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด 2554


ผู้อำนวยการค่ายกล่าวเปิดประชุมกองการเข้าค่ายพักแรม
 
ผู้อำนวยการค่ายจุดธูปเทียนถวายราชสดุดี
 
   
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินทางไกล
 
ฐานประกอบอาหาร
ฐานระเบียบแถว
ฐานปฐมพยาบาล
ฐานเงื่อนเชือก
ฐานประสาทสัมผัส
สร้างโมเดล
พิธีรอบกองไฟ
 
   
 
ฐานบุกเบิก
   
 
รองผู้อำนวยการค่ายกล่าวปิดประชุมกองและการเข้าค่ายพักแรม
   
   
   
   
   
 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.ประสิทธิ์  จงเจริญ       ออกแบบและจัดทำโดย : นายอนิวัตต์ ตั้งธีรโชติกุล