Untitled Document
 
  ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายปกครองและบริการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครองและบริการ
งานกิจการนักเรียน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. การส่งเสริมกิจการนักเรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
นายธีรวุฒิ วาสนะ
หัวหน้า

 
   
งานอาคารสถานที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำหนดแนวทางแผนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้ประโยชน์
3. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสถาพแวดล้อมของสถานศึกษา
นายอนิวัตต์ ตั้งธีรโชติกุล
หัวหน้า
 
   
งานการประชาสัมพันธ์
หน้าที่รับผิดชอบ
1. การประชาสัมพันธ์
2. งานบริการสาธารณะ
นายจรินทร์ ยัสสระ
หัวหน้า
 
   
งานกีฬานันทนาการ
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางสาวปราณี สุวรรณจันยากุล
หัวหน้า
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี  เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน