Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่งานแนะแนว


เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางวันดี อนันตโชค
หัวหน้างานแนะแนว
นางสุมาลี เรืองช่วย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
นายสมบูรณ์ แซ่ขอ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

ขอบข่ายงานแนะแนว
รายละเอียดกิจกรรม
1.บริการให้คำปรึกษา
ภาพกิจกรรม
2.บริการด้านการศึกษา
ภาพกิจกรรม
3.ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (เยี่ยมบ้าน,ทุนการศึกษา)
ภาพกิจกรรม
   
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี  เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน