Untitled Document
 
  ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริหาร

นายทวิช มีสิทธิ์
รองผู้อำนวยการด้านการบริหารงานบุคคล
งานบุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ


1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง     
2. การขอเลื่อนวิทยฐานะ  
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                             
4. การย้ายการโอน
5. การส่งไปช่วยราชการ                                      
6. การลาศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม
7. การลา                                                           
8. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9. การดำเนินการทางวินัย

นางสาวสุพัชริดา ดีดวงพันธ์
หัวหน้างานบุคลากร

 
 

นายธนะวรรธน์ ไกรเลิศเอกภิญโญ
ผู้ช่วย

 
 
นายอนิวัตต์ ตั้งธีรโชติกุล
ผู้ช่วย
 
 
งานธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. การดำเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางอังคณา รักชู
หัวหน้างานธุรการ
 
 
นางสาวธิดา ทวีกุล
ผู้ช่วย
 
   

 

 
 
 

 
       
 
     
 
 
 
 
 

 

 


โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน