Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ท ร.น.๑)

 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวสุภาวดี  เจียกุลธร
-
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นางชัยศรี แสงสึก
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายปกครองและบริการ

นายทวิช มีสิทธิ์
11 11 11 11 11
งานบุคลากร
น.ส.สุพัชริดา  ดีดวงพันธ์
 
งานส่งเสริมวิชาการ
นางยุพดี วรพณิชยวงษ์
 
งานกิจการนักเรียน
นายธีระวุฒิ  วาสนะ
11 11 11 11 11
งานธุรการ
นางอังคณา รักชู
 
งานนิเทศวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
งานอาคารสถานที่
นายอนิวัตต์   ตั้งธีรโชติกุล
11 11 11 11 11

งานการเงินและพัสดุ
นางสาวเรณู ขนอม
   นายบรรญชา  พันธ์ทอง

 
งานส่งเสริมประเพณี
 
งานความสัมพันธ์
กับชุมชน

11 11 11 11 11
 
 
งานกีฬานันทนาการ
น.ส.ปราณี  สุวัณจรรยากุล
11 11 11 11 11
 
 
                ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม   เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 และ 2)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   โดยแยกชั้นเรียนดังนี้
 
                 ชั้นอนุบาล 1                          มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นอนุบาล 2                          มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             มีจำนวน 4 ห้องเรียน
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             มีจำนวน 4 ห้องเรียน
 
โครงสร้างการบริหารงานชั้นอนุบาลศึกษา
         
   
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นางชัยศรี แสงสึก
 


หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางกัญญ์วรา ป่านเหลือง

 

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวกัลยารัตน์ สงวนศักดิ์
1111111111
อ.
1/1
 

อ.
1/2
อ.
1/3
อ.
1/4
 
อ.
2/1
อ.
2/2
อ.
2/3
อ.
2/4
11 11 11 11 11
         
โครงสร้างการบริหารงาน  สายชั้น ป.1 - ป.3
 
   
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นางชัยศรี แสงสึก
   
หัวหน้าสายชั้น ป. 1
นางสุนีรัตน์ วิรุฬห์รักษ์สกุล
 
หัวหน้าสายชั้น ป. 2
นางกณกกาญจน์ ขอประดิษฐ์
 
หัวหน้าสายชั้น ป. 3
นางอรฤทัย สร้อยเสม
11 11 11 11 11
ป.
1/1
ป.
1/2
ป.
1/3
ป.
1/4
 
ป.
2/1
ป.
2/2
ป.
2/3
ป.
2/4
 
ป.
3/1
ป.
3/2
ป.
3/3
ป.
3/4
11 11 11 11 11
 
โครงสร้างการบริหารงาน  สายชั้น ป.4 - ป.6
 
   
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นายทวิช  มีิสิทธิ์
   
หัวหน้าสายชั้น ป. 4
นางอารีย์ แสงอรุณ
 
หัวหน้าสายชั้น ป. 5
นางสาวจันตนา เพียรทอง
 
หัวหน้าสายชั้น ป. 6
นางนวลน้อย  ประเสริฐแสง
11 11 11 11 11
ป.
4/1
ป.
4/2
ป.
4/3
ป.
4/4
 
ป.
5/1
ป.
5/2
ป.
5/3
ป.
5/4
 
ป.
6/1
ป.
6/2
ป.
6/3
ป.
6/4
11 11 11 11 11
 
โครงสร้างการบริหารงาน  สายชั้น ม.1 - ม.3
 
   
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
   
หัวหน้าสายชั้น ม. 1
นางสุพัชริดา ดีดวงพันธ์
 
หัวหน้าสายชั้น ม. 2
นายอนิวัตต์ ตั้งธีรโชติกุล
 
หัวหน้าสายชั้น ม. 3
นางพรรนิพา ตันซื่อ
11 11 11 11 11
ม.
1/1
ม.
1/2
ม.
1/3
ม.
1/4
 
ม.
2/1
ม.
2/2
ม.
2/3
ม.
2/4
 
ม.
3/1
ม.
3/2
ม.
3/3
ม.
3/4
11 11 11 11 11
 


โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน