Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี


"สงกรานต์"55
กิจกรรมย้อยหลัง....>>>>
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประจำปี 2556    
25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กลุ่มสาระภาษาไทย
20 ธันวาคม 2556 กิจกรรมยุวกาชาด-ลูกเสือสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกาศ ! โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จะทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/56 ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2557
18 ธันวาคม 2556 กิจกรรม พัฒนาจิต
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เชิญชวน
ตักบาตร ปีใหม่ หน้าเทศบาลเมืองระนอง ในวันที่ 1 มกราคม 2557
"กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมและโครงการตลาดนัดวิชาการ ลานวัฒนธรรม"    เมื่อ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖  ..>>[ชมภาพ ] ประกาศ ! ใบคำร้องขอสอบแก้ตัวรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น "0" ,"ร","มส" และ "มผ"   ดาวโหลด  
"กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด"
  เมื่อ ๕-๖ กันยายน
๒๕๕๖  เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อต้านภัยยาเสพติด
..>>
[ชมภาพ ]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประจำปี 2556
"โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์"
  เมื่อ ๓0 สิงหาคม
๒๕๕๖  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
  ส่วนรวม.>>[ชมภาพ ]
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง
"โครงการมัคคุเทศก์์น้อย"
  เมื่อ ๒๗-๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๖   .>>[ชมภาพ ]
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 ณ เทศบาลนครศรีธรรมราช"นครวิชาการ">>>ชมภาพ]
"ค่ายคุณธรรม"
  เมื่อ ๒๔-๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๖ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
..>>[ชมภาพ ]
   
"โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาไทย.... "
  เมื่อ ๑๘-๒0 สิงหาคม
๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ
..>>[ชมภาพศึกษาดูงาน ]  [ชมภาพอบรม]
   
"กิจกรรมวันวิทย์' 56.... วิทย์อุปนันท์ บินไกลสู่่อาเซียน.... "
  เมื่อ 16 สิงหาคม 2556
  เพื่อส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
..>>[ชมภาพ 1 ] 2  3
   
"กิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติ" 9 สิงหาคม 2556
เพื่อแสดงความรักความกตัญญูแม่ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
..>>[ชมภาพ] จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2556 ..>>[ชมภาพ]
   
"ศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา " 1-3 สิงหาคม 2556
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน ศึกษาดูงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ..>>[ชมภาพ]
   
"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ" 29 กรกฎาคม 2556
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ภาษาไทย ..>>[ชมภาพ]
   
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ยุวกาชาด ระดับ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  เมื่อ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
   
กิจกรรมวันมาฆบูชา   เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]    
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน >>  ชุมนุมลูกเสือ>มอบกระเช้านายก>รักการอ่าน>
นิทรรศการ>มอบเงินออมสิน>ประชุมผู้ปกครอง>พัทลุงดูงาน>ไหว้ครู
   
ประกาศ ! ใบคำร้องขอสอบแก้ตัวรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น "0" ,"ร","มส" และ "มผ"   ดาวโหลด      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล    
แห่ผ้าเจดีย์ดาธุ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 >>[ชมภาพ ]    
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 .>>[ชมภาพ ]    
เลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 .>>[ชมภาพ ]    
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กับรางวัล 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน
และ 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาการ นครตรังวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 .>>[ชมภาพ ]
   
แบบกรอก
คะแนน ป.6, ม.3
แบบกรอกคะแนน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2557 .>>[ดาวโหลด ]
แบบกรอกคะแนน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2557 .>>[ดาวโหลด ]
   
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 คัดเลือกภาค 4 "แร่นองเกมส์" 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 58 [มภาพ ]    
งานพฤษศาสตร์วิชาการ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558   ..>>[ชมภาพ ]    
กิจกรรมแห่ผ้าพระเจดีย์ดาธุ 30 พฤษภาคม 2558   ..>>[มภาพ ]    
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2558 ..>>[ชมภาพ ]    
เมืองลุงวิชาการ 2-4 มิถุนายน 2558 ..>>[ชมภาพ ]    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน