Untitled Document
 
  ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายต่างๆ

งานโสตทัศนอุปกรณ์
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นายวิสุทธิ์ ตันติวิวัฒน์
หัวหน้า

 
   
งานโภชนาการ
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางสุจินดา อัครจิตตานนท์
หัวหน้า
 
   
งานอนามัย
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางพรพิศ มีสิทธิ์
หัวหน้า
 
   
งานแนะแนว
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางวันดี อนันตโชค
หัวหน้า
 
   
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นายสมบูรณ์ แซ่ขอ
หัวหน้า
 
   
งานห้องสมุด
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางอังคณา ธราพร
หัวหน้า
 
   
งานสื่ออุปกรณ์การสอน
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นายธนะวรรธน์ ไกรเลิศเอกภิญโญ
หัวหน้า
 
   
งานช่างหญิง
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางสาวอัญชลี ตันตระการย์
หัวหน้า
 
   
งานช่างชาย
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นายปรีชา สุทธารัตน์
หัวหน้า
 
   
งานนาฏศิลป์และการแสดง
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางพรทิพย์ เนตรแสงสี
หัวหน้า
 
   
งานโรงเรียนสีขาว
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นายธนะวรรธน์ ไกรเลิศเอกภิญโญ
หัวหน้า
 
   
งานตรวจสอบและประเมินโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ
 
นางชัชชฎา ศรีโอฬาร์
หัวหน้า
 
   
งานวิเคราะห์แผนและโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ
   
นายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
หัวหน้า
 
   
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี  เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน