Untitled Document
 

   ยินดีต้อนรับสู่ระดับชั้นอนุบาล


 
 
นางชาณิภา ใจหาญ
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / การศึกษาปฐมวัย
 
  ตำแหน่ง
ครู ผู้ช่วย
 
  เลขที่ตำแหน่ง
12759-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล 1-2
    
 
  นางปรียา  ห้องหาย
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / ประถมศึกษา
 
  ตำแหน่ง
ครู คศ.2
 
  เลขที่ตำแหน่ง
12273-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล 1-2
    
 
  นางวิไลวรรณ  รักสัตย์
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / ประถมศึกษา
 
  ตำแหน่ง
ครู คศ.2
 
  เลขที่ตำแหน่ง
13810-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล 1-2
    
 
  นางสาวกัลยารัตน์  สงวนศักดิ์
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / ปฐมวัย
 
  ตำแหน่ง
ครู คศ.1
 
  เลขที่ตำแหน่ง
07179-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1, เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์
    
การเรียนรู้อนุบาล1-2 /ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
 
  นางสาวสุชาดา  อู่เจริญ
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / ประุถมศึกษา
 
  ตำแหน่ง
ครู คศ.1
 
  เลขที่ตำแหน่ง
17019-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล1-2
    
/ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
 
  นางสาวโชติมา  กาฬสุวรรณ
 
  วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. / ประุถมศึกษา
 
  ตำแหน่ง
ครู คศ.1
 
  เลขที่ตำแหน่ง
17018-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2, เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์
    
การเรียนรู้อนุบาล1-2 /ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
 
  สิบโทหญิงพัฒน์นรี  วชิระ
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / ปฐมวัย
 
  ตำแหน่ง
ครู คศ.1
 
  เลขที่ตำแหน่ง
17017-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล 1-2
    
 
  นางกัญญ์วรา  พิมพ์ทอง
 
  วุฒิการศึกษา
ค.บ. / ปฐมวัย
 
  ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
 
  เลขที่ตำแหน่ง
07178-2
 
  ชั้น / วิชาที่สอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
  งานพิเศษ / หน้าที่พิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล 1-2
    
 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาดี เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน