Untitled Document
 
  ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริหาร

นางชัยศรี แสงสึก
รองผู้อำนวยการด้านการบริหารงานงบประมาณ
   
งานการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. การบริหารการเงิน
2. การบริหารการบัญชี
   - การจัดทำบัญชีการเงิน
   - การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
   - การจัดทำและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน
นางสาวเรณู ขนอม
หัวหน้างานการเงิน
 
 
นางจันทิรา ขันตี
ผู้ช่วย
 
       
 
  นางสาวราณี ห้องหาย
  ผู้ช่วย
     
 
 นางสุนิสา บำรุง
  ผู้ช่วย
       
 
นางสาวมัลลิกา อิ่มชื่น
 ผู้ช่วย
 
งานพัสดุ
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนงานพัสดุประจำปี
2. สำรวจความต้องการ/ความขาดแคลนและดำเนินการจัดหา ให้ตรงตามความต้องการและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ
3. จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ใ ห้ถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ
4. มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุ และครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5. มีการควบคุม ตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบทางราชการ
6. มีการตรวจสอบและรายงาน พัสดุ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบทางราชการ
นางสาวปาลิดา ตั้งจิตต์
 หัวหน้างานพัสดุ
 
นางสาวจุรีพร หงษ์ทอง
 ผู้ช่วย
 
 
นางอุษณีย์ หมัดหมาน
 ผู้ช่วย
 
 
นายสิทธิโชค  โพธิ์วิจิตร
 ผู้ช่วย
 
   
   
 
 
 

 

 


โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : admin@uppanan-ranong.ac.th
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร      ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน