บุคลากลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวแกมกาญจน์  คชวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางยุพดี  ตันติวิวัฒน์

 

นางวนิตา  ประเสริฐผล

 

นางดรุณี  ราชสุข

 

นางสุนีรัตน์  วิฬุรห์รักษ์สกุล

 

นางกณกกาญจน์  ขอประดิษฐ์

 

นางกรฎา  โถวสกุล

 

นางสุพัชริดา  ดีดวงพันธ์

 

ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ