บุคลากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

นางจินตนา  ตุลยสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายธีระวุฒิ  วาสนะ

 

นายวิสุทธิ์  ตันติวิวัฒน์

 

นายธนะวรรธน์  ไกรเลิศเอกภิญโญ

 

นายสิทธิโชค  โพธิ์วิจิตร