Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบกรอก
คะแนน ป.6, ม.3
แบบกรอกคะแนน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2557 .>>[ดาวโหลด ]
แบบกรอกคะแนน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2557 .>>[ดาวโหลด ]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กับรางวัล 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน
และ 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาการ นครตรังวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 .>>[ชมภาพ ]
เลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 .>>[ชมภาพ ]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 .>>[ชมภาพ ]

แห่ผ้าเจดีย์ดาธุ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 >>[ชมภาพ ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

ประกาศ !
ใบคำร้องขอสอบแก้ตัวรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น "0" ,"ร","มส" และ "มผ"   ดาวโหลด  
   ด้านการบริหารวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือฯ ปี ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
อบรมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
โครงการทัศนศึกษาครู 29 ก.ค.-๑ ส.ค. ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.๕  ๒๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]

กิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]

โครงการอบรมพัฒนาครูในการปฏิบัติงาน ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗ .>>[ชมภาพ ]

ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>  การใช้คำว่า "กราบเรียน" และ "เรียน" ให้ถูกต้อง...อ่านต่อ>> 
บทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ของ ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ
 
บทคัดย่อการศึกษารูปแบบการมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนางชัยศรี แสงสึก
บทคัดย่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ของนางสุมาลี เรืองช่ว
ลักษณะทางพันธุกรรม ของนางสุมาลี เรืองช่วย
งานวิจัยของนางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานวิจัยของนางกรฎา โถวสกุล
ผลงานครูแก้ว
ผลงานครูป้อม
 
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน...อ่านต่อ>> 

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน