Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

   รางวัล / ความภูมิใจ
   ครูดีศรีอุปนันท์
   นักเรียนดีศรีอุปนันท์

 

นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แจ้งข่าว
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร 3 มื้อ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 62 ตามโครงการเข้าค่ายยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ไป-กลับ (เหมาจ่าย) ของวันที่ 15-17 มี.ค 62 เดินทางไปจาก จ.ระนอง ถึง จ.ราชบุรี จำนวน 3 วัน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการศึกษา ตามโครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการ English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ไป-กลับ (เหมาจ่าย) ของวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 เดินทางไปจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 วัน 3 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ชั้น ป.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ.2562 ตามโครงการ English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ตามโครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัดชุดการแสดง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระดนตรี - นาฏศิลป ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัดชุดการแสดง ตามโครงการฝึกทักษะปฏิบัติเบื้องต้นทางนาฏศิลป์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางไป-กลับ (เหมาจ่าย) ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 2562 เดินทางไปจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดตรัง จามโครงการแข่งขันวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางไป-กลับ (เหมาจ่าย) ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 2562 เดินทางไปจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดตรัง ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการวันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุขอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกล่งวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของสด) ในการฝึกแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 

ประกาศ...ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ...เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด สติกเกอร์โฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวงดนตรีลูกทุ่ง โดยวอธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนางานอาชีพ กิจกรรมการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนาฎยสัมพันธ์ ตามโครงการนาฎยสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียน ชั้น ป.4 ตามโครงการเข้าข่ายคุณธรรม
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียน ชั้น ม.1 ตามโครงการเข้าข่ายคุณธรรม
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...รายงานสรุปผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนในสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น
  ประกาศ.....ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน
  ประกาศ..ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ.....เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

   ด้านการบริหารวิชาการ

อบรม PLC>>[ชมภาพ]
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1..>>[ชมภาพ ]
พิธีไหว้ครู..>>[ชมภาพ]

ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>  การใช้คำว่า "กราบเรียน" และ "เรียน" ให้ถูกต้อง...อ่านต่อ>> 
บทคัดย่อ...ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิด แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้น ม.2 ของ นายอนิวัตน์ ตั้งธีรโชติกุล  
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของ น.ส. ปาลิดา ตั้งจิตต์  
บทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ของ ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ
บทคัดย่อการศึกษารูปแบบการมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนางชัยศรี แสงสึก
บทคัดย่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
 
 
 
 
 
 
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน...อ่านต่อ>> 

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน