Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

   รางวัล / ความภูมิใจ
   ครูดีศรีอุปนันท์
   นักเรียนดีศรีอุปนันท์

 

 

นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แจ้งข่าว
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียน ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ระดับ ป.4 ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการแสดงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการนาฏยสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ติดบอร์ด Standy และ X-standy ตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม การสอนแบบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการสอนแบบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดจัดนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการสอนแบบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการจัดระบบบริหารงานการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการคิดเลขเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดนำเสนอโครงงานและแผ่นพลาสติก X-Stand ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
  ประกาศ...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสารสัมพันธ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด ตามโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และค่าเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ประกาศ...เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับการต่อท่อเดินน้ำ ตามโครงการเกษตรผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการเกษตรผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการธนาคารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดจัดนิทรรศการ ตามโครงการนิทรรศการปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการศึกษา ตามโครงการเข้าค่่ายยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุของสดและวัสดุของแห้ง) สำหรับนักเรียนในการอยู่ค่่่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (ประถม )และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (มัธยม) ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 62 ตามโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ(ประถม) และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่(มัธยม) ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 62 ตามโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร 3 มื้อ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 62 ตามโครงการเข้าค่ายยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ไป-กลับ (เหมาจ่าย) ของวันที่ 15-17 มี.ค 62 เดินทางไปจาก จ.ระนอง ถึง จ.ราชบุรี จำนวน 3 วัน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการศึกษา ตามโครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการ English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ไป-กลับ (เหมาจ่าย) ของวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 เดินทางไปจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 วัน 3 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ชั้น ป.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ.2562 ตามโครงการ English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ตามโครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัดชุดการแสดง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระดนตรี - นาฏศิลป ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัดชุดการแสดง ตามโครงการฝึกทักษะปฏิบัติเบื้องต้นทางนาฏศิลป์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางไป-กลับ (เหมาจ่าย) ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 2562 เดินทางไปจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดตรัง จามโครงการแข่งขันวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางไป-กลับ (เหมาจ่าย) ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 2562 เดินทางไปจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดตรัง ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการวันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุขอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกล่งวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของสด) ในการฝึกแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 

ประกาศ...ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ...เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด สติกเกอร์โฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวงดนตรีลูกทุ่ง โดยวอธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนางานอาชีพ กิจกรรมการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนาฎยสัมพันธ์ ตามโครงการนาฎยสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียน ชั้น ป.4 ตามโครงการเข้าข่ายคุณธรรม
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียน ชั้น ม.1 ตามโครงการเข้าข่ายคุณธรรม
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...รายงานสรุปผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนในสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น
  ประกาศ.....ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน
  ประกาศ..ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ.....เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

   ด้านการบริหารวิชาการ

อบรม PLC>>[ชมภาพ]
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1..>>[ชมภาพ ]
พิธีไหว้ครู..>>[ชมภาพ]

ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>  การใช้คำว่า "กราบเรียน" และ "เรียน" ให้ถูกต้อง...อ่านต่อ>> 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ของ นางปารวีย์ เรืองช่วย  
บทคัดย่อ...ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิด แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้น ม.2 ของ นายอนิวัตน์ ตั้งธีรโชติกุล  
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของ น.ส. ปาลิดา ตั้งจิตต์  
บทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ของ ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ
บทคัดย่อการศึกษารูปแบบการมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนางชัยศรี แสงสึก
บทคัดย่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
 
 
 
 
 
 
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน...อ่านต่อ>> 

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน