Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กำหนดการ...โรงเรียนจะทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กลุ่มสาระภาษาไทย
ประกาศ !

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จะทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/56 ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2557

เชิญชวน

ตักบาตร ปีใหม่ หน้าเทศบาลเมืองระนอง ในวันที่ 1 มกราคม 2557

ประกาศ !

ใบคำร้องขอสอบแก้ตัวรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น "0" ,"ร","มส" และ "มผ"   ดาวโหลด  

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประจำปี 2556
   ด้านการบริหารวิชาการ

 
กิจกรรมวันมาฆบูชา   เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ยุวกาชาด ระดับ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  เมื่อ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  เมื่อ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
"โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ม.๒ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  เมื่อ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]
งานประจำปีโรงเรียน (เลี้ยงน้ำชา)
  เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]

กิจกรรมวันครู   เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  ..>>[ชมภาพ ]

27 ธันวาคม 2556 กิจกรรม Merry Christmas and a happy new year.

ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>  การใช้คำว่า "กราบเรียน" และ "เรียน" ให้ถูกต้อง...อ่านต่อ>> 
   
 
งานวิจัยของนางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานวิจัยของนางกรฎา โถวสกุล
ผลงานครูแก้ว
ผลงานครูป้อม
engtense.swf
 
 
 
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน...อ่านต่อ>> 

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน