Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

   รางวัล / ความภูมิใจ
   ครูดีศรีอุปนันท์
   นักเรียนดีศรีอุปนันท์

นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แจ้งข่าว
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนในสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น
  ประกาศ.....ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน
  ประกาศ.....เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

   ด้านการบริหารวิชาการ

ค่ายคณิตศาสตร์>>[ชมภาพป.6] [ชมภาพ ม.1]
มาฆบูชา..>>[ชมภาพ ]
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ..>>[ชมภาพ ม.1]
ชมภาพ ป.4
ค่ายลูกเสือมัธยม..>>[ชมภาพ ]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ..>>[ชมภาพ ]
วิชาการภาคใต้..>>[ชมภาพ ]
ค่ายยุวกาชาด ..>>[ชมภาพ ]
กีฬาท่าตะเภาเกมส์ ..>>[ชมภาพ ] ประกวดวาดภาพบนกำแพง ..>>[ชมภาพ ]

ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>  การใช้คำว่า "กราบเรียน" และ "เรียน" ให้ถูกต้อง...อ่านต่อ>> 
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของ น.ส. ปาลิดา ตั้งจิตต์  
บทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ของ ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ
บทคัดย่อการศึกษารูปแบบการมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนางชัยศรี แสงสึก
บทคัดย่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ของนางสุมาลี เรืองช่ว
ลักษณะทางพันธุกรรม ของนางสุมาลี เรืองช่วย
งานวิจัยของนางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานวิจัยของนางกรฎา โถวสกุล
ผลงานครูแก้ว
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน...อ่านต่อ>> 

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน