Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

นายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   รางวัล / ความภูมิใจ
   ครูดีศรีอุปนันท์
   นักเรียนดีศรีอุปนันท์

 

   ด้านการบริหารวิชาการ

แจ้งข่าว
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ...การจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ..ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และชุดการแสดงของนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นต่อต้านการป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นต่อต้านการป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นต่อต้านการป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้านไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และขาตั้งโครงเหล็ก ตามโครงการโตไปไม่โกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกเคลือบ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ (เหมาจ่าย) เดินทางจากจังหวัดระนองไปจังหวัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย 2562 จำนวน 1 คัน 4 วัน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒานงานอาชีพ (กิจกรรมซ่อมคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารเที่ยงพร้อมน้ำดื่ม สำหรับครูและนักเรียนิระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 62 จำนวน 3 มื้อ ตามโครงการพัฒนางานอาชีพ (กิจกรรมตัดผมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนางานอาชีพ (กิจกรรมตัดผมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการนักประดิษฐ์จิตรกรน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดนตรี ตามโครงการดุริยางค์สัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและอาหารว่าง ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 2562 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

อ่านทั้งหมด

 
 
 
วันภาษาไทย >>[ชมภาพ]
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1..>>[ชมภาพ ]
พิธีไหว้ครู..>>[ชมภาพ]
ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>   
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ของ นางปารวีย์ เรืองช่วย  
บทคัดย่อ...ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิด แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้น ม.2 ของ นายอนิวัตน์ ตั้งธีรโชติกุล  
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของ น.ส. ปาลิดา ตั้งจิตต์  
บทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ของ ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ
บทคัดย่อการศึกษารูปแบบการมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนางชัยศรี แสงสึก
บทคัดย่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
 
 
 
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สถิติผู้เข้าชม

งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอก

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน