Untitled Document
     

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ทรน.๑)

นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่จะถึงนี้
1 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (ม.2)

3 กรกฏาคม 2558 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง (สามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี

29 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

30 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

   ด้านการบริหารวิชาการ

ประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 2 ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ปี2558 ..>>[ชมภาพ ]
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและและรับลูกเสือใหม่ 3 กรกฎาคม 2558 ..>>[ชมภาพ ]
กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558   ..>>[ชมภาพ ]
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ..>>[ชมภาพ ]
เมืองลุงวิชาการ 2-4 มิถุนายน 2558 ..>>[ชมภาพ ]

ผลงานวิชาการ...อ่านต่อ>>  การใช้คำว่า "กราบเรียน" และ "เรียน" ให้ถูกต้อง...อ่านต่อ>> 
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของ น.ส. ปาลิดา ตั้งจิตต์  
บทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ของ ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์  ยัสสระ
บทคัดย่อการศึกษารูปแบบการมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนางชัยศรี แสงสึก
บทคัดย่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ของนางสุมาลี เรืองช่ว
ลักษณะทางพันธุกรรม ของนางสุมาลี เรืองช่วย
งานวิจัยของนางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานวิจัยของนางกรฎา โถวสกุล
ผลงานครูแก้ว
ของฝาก...จาก
   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)

เผยแพร่งานวิทย์ฯ
รวดเร็วทันใจ แก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานวิจัยในชั้นเรียน...อ่านต่อ>> 
 
 
โครงการเด่น...อ่านต่อ>> 
กรมส่งเสริม
  ประจำปีการศึกษา 2553
  ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานเด่นของนักเรียน...อ่านต่อ>> รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
O-NET

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน...อ่านต่อ>> 

เชิญชมวีดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนก่อนใคร...>>>>
ผ่านทาง youtube และ facebook ......>

 

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  134  ถนนท่าเมือง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-1294      โทรสาร 0-7782-4661     E-mail : uppanan-ranong@hotmail.com
ที่ปรึกษา : ผอ.สุภาวดี เจียกุลธร       ออกแบบและจัดทำโดย : ทีมงานฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน